Iōng-chiá ê kòng-hiàn

139.162.118.40 ê kòng-hiàn(thó-lūn | hong-só kì-lio̍k | ap-ló͘ | kì-lio̍k | 濫用日誌
跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2017-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 1) 13:18:Vituzzu (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 139.162.0.0/16 (2022-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 13:18 kàu kî.) (hosting service with open proxies such as 139.162.138.130)
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.